czym jest Sztab antykryzysowy na rzecz poznańskiej kultury?

Sztab antykryzysowy na rzecz poznańskiej kultury jest oddolnym ruchem obywatelskim powołanym 8 grudnia 2010 roku przez przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, artystów i mieszkańców, dla których stan poznańskiej kultury nie jest obojętny.

jaka jest idea Sztabu antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury?

Sztab antykryzysowy na rzecz poznańskiej kultury ma na celu wypracowanie zmian systemowych w obszarze kultury, polegających głównie na uspołecznieniu procesów zarządzania. Aby tego dokonać, podjęliśmy się przygotowania Poznańskiego Kongresu Kultury, podczas którego chcemy zaprezentować wyniki naszej pracy. Kongres odbędzie się dniach 1-3 grudnia 2011 roku.

Powołanie Sztabu Antykryzysowego to przejście do kreatywnej ofensywy, za którą stoi konkretny, długofalowy cel. Wszyscy jesteśmy niezadowoleni ze stanu w jakim znalazła się poznańska kultura. Przede wszystkim zdajemy sobie jednak sprawę. że pożądane zwiększenie środków finansowych na kulturę będzie efektywne tylko w sprawnie działającym systemie. Dlatego w oparciu o obywatelskie zaangażowanie, badania oraz doświadczenia innych, chcemy wypracować nowe rozwiązania, które będą dotyczyły całego obszaru kultury. Musimy zrobić to wspólnie.

jaka jest geneza powołania Sztabu antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury?

zwołaliśmy Sztab antykryzysowy ponieważ:

* stwierdzamy brak kompleksowej wizji rozwoju kultury oraz narzędzi do jej realizacji w strategii rozwoju miasta;
* doświadczamy marginalizacji roli środowisk twórczych w kształtowaniu polityki kulturalnej miasta;
* operujemy anachronicznymi i niejednoznacznymi mechanizmami finansowania i ewaluacji działalności kulturalnej;
* odczuwamy widoczne i dotkliwe braki w zakresie infrastruktury kultury;
* ponieśliśmy kompromitującą porażkę w staraniach o tytuł ESK 2016, co uważamy za symptom kryzysowej sytuacji w poznańskiej kulturze.

jakie są długoterminowe cele Sztabu antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury?

jako sposób na wyjście z kryzysu proponujemy:

* przygotowanie kompleksowej i długofalowej strategii rozwoju kultury opartej o badania ilościowe i jakościowe, zawierającej innowacyjne rozwiązania w zakresie: wspierania, zarządzania, promocji, finansowania i edukacji kulturalnej;

* uspołecznienie procesów zarządzania kulturą poprzez wdrożenie mechanizmów partycypacyjnych. Wypracowanie rozwiązań wspierających współpracę międzysektorową w sferze kultury;

* opracowanie przejrzystych i efektywnych rozwiązań systemowych dotyczących finansowania i ewaluacji działalności kulturalnej prowadzonej w ramach różnorodnych modeli organizacyjnych;

* opracowanie wieloletniego programu inwestycji w sferze kultury opartego na sporządzonej uprzednio analizie potrzeb;

* przygotowanie i realizację Poznańskiego Kongresu Kultury, którego ustalenia staną się podstawą do wprowadzenia koniecznych zmian.