jaka jest geneza powołania Sztabu antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury?

zwołaliśmy Sztab antykryzysowy ponieważ:

* stwierdzamy brak kompleksowej wizji rozwoju kultury oraz narzędzi do jej realizacji w strategii rozwoju miasta;
* doświadczamy marginalizacji roli środowisk twórczych w kształtowaniu polityki kulturalnej miasta;
* operujemy anachronicznymi i niejednoznacznymi mechanizmami finansowania i ewaluacji działalności kulturalnej;
* odczuwamy widoczne i dotkliwe braki w zakresie infrastruktury kultury;
* ponieśliśmy kompromitującą porażkę w staraniach o tytuł ESK 2016, co uważamy za symptom kryzysowej sytuacji w poznańskiej kulturze.

jakie są długoterminowe cele Sztabu antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury?

jako sposób na wyjście z kryzysu proponujemy:

* przygotowanie kompleksowej i długofalowej strategii rozwoju kultury opartej o badania ilościowe i jakościowe, zawierającej innowacyjne rozwiązania w zakresie: wspierania, zarządzania, promocji, finansowania i edukacji kulturalnej;

* uspołecznienie procesów zarządzania kulturą poprzez wdrożenie mechanizmów partycypacyjnych. Wypracowanie rozwiązań wspierających współpracę międzysektorową w sferze kultury;

* opracowanie przejrzystych i efektywnych rozwiązań systemowych dotyczących finansowania i ewaluacji działalności kulturalnej prowadzonej w ramach różnorodnych modeli organizacyjnych;

* opracowanie wieloletniego programu inwestycji w sferze kultury opartego na sporządzonej uprzednio analizie potrzeb;

* przygotowanie i realizację Poznańskiego Kongresu Kultury, którego ustalenia staną się podstawą do wprowadzenia koniecznych zmian.

w jaki sposób działa Sztab antykryzysowy na rzecz poznańskiej kultury?

Sztab antykryzysowy opiera swoje działania przede wszystkim o społeczne zaangażowanie sygnatariuszy oraz zasady demokratyczności, transparentności, pomocniczości i współpracy.

Sztab ma charakter ahierarchiczny. Najważniejszym gremium posiadającym wyłączne kompetencje do podejmowania najważniejszych decyzji jest Walne Zebranie Sygnatariuszy. Praca merytoryczna odbywa się w sześciu tematycznych Grupach Roboczych skupiających zainteresowanych członków Sztabu oraz Grupie Merytorycznej skupiającej moderatorów poszczególnych Grup Roboczych. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się wyłoniona podczas pierwszego Walnego Zebrania Grupa Organizacyjna, którą wspiera biuro Poznańskiego Kongresu Kultury oraz Grupa Budżetowa zajmująca się przygotowaniem, aktualizacją i wykonaniem budżetu PKK. Reprezentacja Sztabu w sytuacjach publicznych oraz oświadczeń woli jest zmienna i każdorazowo wyłaniania spośród członków Grupy Organizacyjnej i Grupy Merytorycznej. Wszelkie spotkania Sztabu są otwarte dla wszystkich chętnych a dokumenty związane z jego funkcjonowaniem na bieżąco publikowane na stronie internetowej Sztabu. Dodatkowym elementem wspierającym prace Sztabu są debaty, wykłady i warsztaty związane z tematyką opracowywaną przez Grupy Robocze.

W związku z otrzymaniem dotacji na organizację Poznańskiego Kongresu Kultury ze środków Urzędu Miasta Poznania, Sztab wspiera jakość swoich działań poprzez prace ekspertów, zlecanie badań i raportów a także powołanie biura PKK wspomagającego i koordynującego całość prac. Ze względu na przekazanie dotacji na organizację Kongresu w trybie autopoprawki budżetowej zgłoszonej przez Prezydenta Miasta Poznania, budżet ten jest wydatkowany za pośrednictwem miejskiej instytucji kultury – Centrum Kultury „Zamek”. Zasady współpracy Sztabu i CK Zamek określające wzajemne zobowiązania i kompetencje reguluje porozumienie zawarte pomiędzy tą instytucją a Sztabem. Więcej: www.sztabantykryzysowy.org

jak można zostać Sygnatariuszem Sztabu antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury?

Sygnatariuszem może zostać osoba, która popiera sformułowaną przez Sztab diagnozę stanu poznańskiej kultury oraz jego długofalowe cele i zadeklaruje pisemnie chęć przystąpienia do Sztabu poprzez wysłanie wiadomości na adres: sztabantykryzysowy@gmail.com

jakie są prawa Sygnatariuszy Sztabu antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury?

Sygnatariusze Sztabu posiadają pełne prawo współtworzenia kształtu działań Sztabu poprzez aktywne uczestnictwo we wszystkich działaniach Sztabu do których należą m.in. debaty, wykłady, warsztaty, spotkania Grup Roboczych, Walne Zebranie Sygnatariuszy Sztabu oraz Poznański Kongres Kultury. Walne Zebranie Sygnatariuszy Sztabu jest spotkaniem otwartym a każdy Sygnatariusz posiada prawo wpływu na decyzje Walnego Zebrania poprzez zabranie głosu i udziału w głosowaniu.