Grupa Robocza 1 Partycypacja obywatelska w zarządzaniu kulturą.

Celem Grupy jest przygotowanie katalogu rekomendacji wprowadzających praktykę konsultowania decyzji dotyczących kultury, podejmowanych przez administrację publiczną na poziomie samorządu. Pierwszym etapem pracy grupy jest analiza rozwiązań stosowanych w innych polskich i europejskich samorządach oraz rozpoznaniu sytuacji prawnej w zakresie kompetencji samorządu w dziedzinie zarządzania kulturą. Kolejnym etapem pracy grupy jest próba wypracowania modelu eksperckiego wsparcia dla konkursów ofert oraz opracowania demokratycznych procedury powoływania reprezentatywnych zespołów konsultacyjno-doradczych zarówno w ramach współpracy danych sektorów z administracją jak i reprezentacji międzysektorowej. Istotnym celem prac grupy jest także wypracowanie nowych standardów udostępniania informacji o wydatkowaniu środków publicznych na kulturę. Grupa analizuje ponadto możliwości i celowość wprowadzenia elementów budżetu partycypacyjnego przy podziale środków przeznaczanych na działalność kulturalną oraz podejmuje refleksję nad lokalną strategią kulturalną jako elementem wyznaczania priorytetów zarządczych. Dodatkowym zadaniem Grupy jest przygotowanie optymalnych metod konsultacji społecznych na potrzeby konsultacji propozycji opracowywanych przez wszystkie Grupy Robocze Sztabu, ponieważ takie działania zostały zaplanowane jako ostatni etap prac, bezpośrednio poprzedzający Poznański Kongres Kultury.

Moderator prac grupy: Andrzej Maszewski 

Harmonogram prac oraz notatki ze spotkań grupy: www.sztabantykryzysowy.org/grupa-robocza-1

Raport z prac grupy roboczej: poznanski-kongres-kultury.pl/diagnoza/raporty/

 

Grupa Robocza 2 / Publiczna instytucja kultury oraz współpraca międzysektorowa.

Celem pracy grupy jest wypracowanie modelu nowoczesnej instytucji kultury zarówno publicznej jak i działającej w sektorze NGO, a także stworzenie optymalnego modelu współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, niepublicznymi oraz niezależnymi środowiskami działającymi w obszarze kultury. Grupa dąży do stworzenia katalogu „dobrych praktyk” dla instytucji i rekomendacji zmian, które pozwolą na stopniowe wprowadzanie modelu publicznej instytucji kultury.  Po zapoznaniu się aktami prawnymi tworzącymi kontekst legislacyjny działalności instytucji kultury, grupa pracuje metodą „drzewa problemów” definiując najważniejsze problemy działalności instytucji kultury, wyznaczając cele dla instytucji oraz strategie służące osiąganiu tych celów w obszarach, w których zmiana i interwencja jest możliwa. Na poziomie tworzenia strategii grupa będzie wspierać się konsultacjami eksperckimi.

Moderatorzy prac grupy: Jakub Mróz, Marcin Maćkiewicz, Anna Hryniewicka

Harmonogram prac oraz notatki ze spotkań grupy: www.sztabantykryzysowy.org/grupa-robocza-2 

Raport z prac grupy roboczej: poznanski-kongres-kultury.pl/diagnoza/raporty/

 

Grupa Robocza 3 / Ocena jakościowa oraz ewaluacja działalności kulturalnej.

Grupa zajmuje się wypracowaniem katalogu narzędzi i kryteriów jakościowych do zastosowania w ocenie działalności kulturalnej. Szczególny nacisk położony jest tu na kryteria przydatne do oceny wniosków składanych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury oraz oceny zrealizowanych wydarzeń kulturalnych. Ważnym celem pracy grupy jest także sformułowanie i rekomendowanie kryteriów jakościowych służących ewaluacji bieżącej działalności kulturalnej prowadzonej przez instytucje i organizacje. Aby zrealizować założone cele grupa współpracuje z ekspertami z dziedziny socjologii i ekonomii.

Moderatorzy prac grupy: Łukasz Rogowski, Maciej Frąckowiak                

Harmonogram prac oraz notatki ze spotkań grupy: www.sztabantykryzysowy.org/grupa-robocza-3 

Raport z prac grupy roboczej: poznanski-kongres-kultury.pl/diagnoza/raporty/

 

Grupa Robocza 4 Kultura jako element promocji miasta oraz promocja kultury.

Grupa zajmuje się wypracowaniem katalogu praktycznych rekomendacji dotyczących zarówno kultury jako elementu promocji miasta oraz promocji kultury (a zatem promocji instytucji, organizacji i wydarzeń kulturalnych). Podstawowym zadaniem grupy jest wskazanie propozycji rozwiązań, zmierzających przede wszystkim do usprawnienia modelu komunikacji między administracją publiczną na poziomie samorządu oraz organizatorami wydarzeń kulturalnych (publicznymi, komercyjnymi i pozarządowymi), która jest warunkiem spójnych i efektywnych działań promocyjnych. Punktem wyjścia prac grupy jest założenie o konieczności wzmocnienia, usprawnienia i skoordynowania działań promocyjnych poszczególnych organizacji i instytucji kultury z jednej strony, ale również wzmocnienie roli wydarzeń kulturalnych w strategii i kampaniach promocyjnych miasta. Ze względu na wieloaspektowy charakter zagadnienia, jakim jest promocja w pracach grupy uczestniczą reprezentanci różnych środowisk (dziennikarze, pracownicy instytucji kultury, niezależni animatorzy kultury, badacze).

Moderator prac grupy: Agata Skórzyńska. 

Harmonogram prac oraz notatki ze spotkań grupy: www.sztabantykryzysowy.org/grupa-robocza-4 

Raport z prac grupy roboczej: poznanski-kongres-kultury.pl/diagnoza/raporty/

 

Grupa Robocza 5 Infrastruktura kultury oraz wieloletni plan inwestycyjny.

Grupa zajmuje się opisem i diagnozą istniejących zasobów kultury w Poznaniu oraz przygotowaniem rekomendacji do efektywnego ich wykorzystania i rozbudowania. Przez zasoby rozumiemy tutaj zarówno infrastrukturę – miejsca, budynki, placówki, ich wyposażenie itp., jak też potencjał artystyczny miasta – twórców, wydarzenia artystyczne, codzienne praktykowanie kultury w mieście. Jesteśmy pewni, że obecnie priorytetem dla rozwoju miasta winna być kultura i inwestycje w nią. Efektem pracy grupy mają być: po pierwsze katalog praktycznych rozwiązań ułatwiających wykorzystanie istniejącej infrastruktury przez szeroko pojmowanych twórców kultury; po drugie nakreślenie planu rozwoju infrastruktury kultury.

Moderator prac grupy: Magda Adamska

Harmonogram prac oraz notatki ze spotkań grupy: www.sztabantykryzysowy.org/grupa-robocza-5 

Raport z prac grupy roboczej: poznanski-kongres-kultury.pl/diagnoza/raporty/

 

Grupa Robocza 6 Edukacja kulturalna i uczestnictwo w kulturze.

Przedmiotem prac grupy jest edukacja kulturalna, rozumiana zarówno jako edukacja do sztuki, jak i poprzez sztukę. Celem działań grupy jest wypracowanie: rozwiązań systemowych (m.in. zapisy prawne regulujące prowadzenie edukacji w instytucjach kultury, wprowadzenie nowych rozwiązań do szkół), a także tak zwanych „dobry praktyk”, które stworzą podłoże dla zbudowania różnorodnego i nowoczesnego programu edukacji kulturalnej, pozwalającego kształcić świadomych i wymagających uczestników kultury. Spotkania grupy rozpoczęliśmy od rozpoznania badanego obszaru: zapoznania się z obowiązującymi zapisami prawnymi dotyczącymi edukacji kulturalnej (ustawy ministerialne, uchwały Rady Miasta Poznania) i ze stanem badań z zakresu edukacji i uczestnictwa w kulturze, przyjrzenia się aktualnej ofercie edukacji kulturalnej w mieście, zarówno kierowanej do szkół, jak i indywidualnej oraz rozmów z przedstawicielami instytucji kultury. Na tej podstawie stworzyliśmy zakres problemów, nad którymi aktualnie pracujemy. Obecnie analizujemy rozwiązania systemowe w obszarze edukacji kulturalnej w krajach zachodnich (Francja, Wielka Brytania) oraz w krajach Skandynawii.

Moderator prac grupy: Maciej Szymaniak

Harmonogram prac oraz notatki ze spotkań grupy: www.sztabantykryzysowy.org/grupa-robocza-6

Raport z prac grupy roboczej: poznanski-kongres-kultury.pl/diagnoza/raporty/