Diagnoza sytuacji funkcjonowania poznańskiej kultury w dniu założenia Sztabu antykryzysowego na rzecz poznańskiej kultury, 8 grudnia 2010 roku.

Zwołaliśmy Sztab antykryzysowy ponieważ:

* stwierdzamy brak kompleksowej wizji rozwoju kultury oraz narzędzi do jej realizacji w strategii rozwoju miasta;
* doświadczamy marginalizacji roli środowisk twórczych w kształtowaniu polityki kulturalnej miasta;
* operujemy anachronicznymi i niejednoznacznymi mechanizmami finansowania i ewaluacji działalności kulturalnej;
* odczuwamy widoczne i dotkliwe braki w zakresie infrastruktury kultury;
* ponieśliśmy kompromitującą porażkę w staraniach o tytuł ESK 2016, co uważamy za symptom kryzysowej sytuacji w poznańskiej kulturze.

 Jako sposób na wyjście z kryzysu proponujemy:

* przygotowanie kompleksowej i długofalowej strategii rozwoju kultury opartej o badania ilościowe i jakościowe, zawierającej innowacyjne rozwiązania w zakresie: wspierania, zarządzania, promocji, finansowania i edukacji kulturalnej;

* uspołecznienie procesów zarządzania kulturą poprzez wdrożenie mechanizmów partycypacyjnych. Wypracowanie rozwiązań wspierających współpracę międzysektorową w sferze kultury;

* opracowanie przejrzystych i efektywnych rozwiązań systemowych dotyczących finansowania i ewaluacji działalności kulturalnej prowadzonej w ramach różnorodnych modeli organizacyjnych;

* opracowanie wieloletniego programu inwestycji w sferze kultury opartego na sporządzonej uprzednio analizie potrzeb;

* przygotowanie i realizację Poznańskiego Kongresu Kultury, którego ustalenia staną się podstawą do wprowadzenia koniecznych zmian.