62 Kongres Kultury, Dzien 1 , Fot. M.Zakrzewski

 

REKOMENDACJE DODATKOWE

WALNEGO ZEBRANIA SYGNATARIUSZY

SZTABU ANTYKRYZYSOWEGO NA RZECZ POZNAŃSKIEJ KULTURY

 

PEŁEN PAKIET REKOMENDACJI / POZNAŃSKIEGO KONGRESU KULTURY / Poznański Kongres Kultury

 

 

MIKROGRANTY

  • Rekomendujemy powołanie funduszu mikrograntów przeznaczonych dla osób fizycznych, firm i organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną. Fundusz taki miałby umożliwiać przyznawanie małych dotacji w kwocie do 2000 zł, możliwych do uzyskania w ciągu całego roku. Mikrogranty miałyby być przyznawane w formie uproszczonego konkursu w możliwie krótkim terminie a ich operatorem powinna zostać jednak z instytucji publicznych lub Wydział/Departament Kultury.

STRATEGIA

  • Rekomendujemy rewizję treści i założeń karty strategicznej „Kulturalny Poznań” wraz z opracowaniem dodatkowych bardziej szczegółowych programów średniookresowych i spełnianiem założenia corocznej ewaluacji i aktualizacji strategii.

BUDŻET

  • Nie zgadzamy się z radykalnym obniżeniem wydatków bieżących na kulturę niewspółmiernym do ograniczeń w innych sferach wydatków publicznych. Zwracamy uwagę, że planowany w 2012 roku udział wydatków bieżących na kulturę w ogólnych wydatkach bieżących miasta jest najniższy przynajmniej od roku 2000. Postulujemy zmianę założeń dotyczących poziomu wydatków bieżących na kulturę.

Biorąc pod uwagę przedstawione poniżej dane rekomendujemy przeznaczenie na wydatki bieżące na kulturę przynajmniej 3,5 % ogólnych wydatków bieżących w 2012 roku, 3,75 % w 2013 roku i 4% od 2014 roku.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że propozycja dotycząca roku 2012 nie jest propozycją wzrostu a jedynie racjonalnej skali ograniczenia wydatków na kulturę zaś wzrost w kolejnych latach wynika przede wszystkim z finalizacji obecnie realizowanych inwestycji w nowe obiekty infrastruktury kultury, co przełoży się na potrzebę wzrostu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację programu w tychże obiektach. [...]